Çerez Örnek

Çocuk Gelişimi

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

ÇOCUK GELİŞİMİ

Koordinatör ve Danışman (Örgün ve İkinci Öğretim):

Öğr. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
fulya.atalay.yalcin@ege.edu.tr

Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan farklı eğitim programlarını tanıyan ve uygulayabilen, normal ve özür gruplarına dahil olan okulöncesi çocuklarının eğitimi konusunda çağdaş bilgilere sahip, gözlem yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilen, okul-aile işbirliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Çocuk gelişimi programında örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim verilmektedir.

Program, okulöncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (Kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilkyardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Program Profili:
• Çocuk Gelişimi Branş dersleri; Çocuk Gelişimi, Çocuk Beslenmesi, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Çocuk Edebiyatı ve Medya
• Özel Eğitim ve Özel Eğitimde Uygulama
• Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
• Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları

İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapılabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için materyal hazırlama ve drama atölyeleri mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a.İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:

  • Yoktur

b.Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar:

  • Öğrenciler dört yarıyıl içinde dönem içi uygulamalarına okulöncesi ve özel eğitim kurumlarında gitmektedirler(Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I-II dersleri ve Özel Eğitimde Uygulama I-II). Ayrıca birinci sınıfın yaz döneminde yaz stajı yapılmaktadır. Yaz stajı döneminde öğrenciler kendi belirledikleri okulöncesi veya özel eğitim kurumunda 20 iş günü staj yapmaktadırlar.

c.Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

  • Öğrenciler okulöncesi ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi verirken çocukların kaliteli vakit geçirmelerine yönelik eğitsel materyaller kullanırlar. Materyallerin yaş gruplarına göre tasarımları ve hazırlanması öğrenciler tarafından yıl içerisindeki derslerde(Eğitimde Araç ve Gereç geliştirme, Eğitimde Materyal Tasarlama.. gibi) hazırlanmaktadır.

d.Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

  • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri talep edilmemektedir. Ancak 0-6 yaş grubu çocuklar ve özel gereksinimi olan bireylere yönelik eğitsel materyaller(kukla, ritm aleti, kostüm, eğitici kartlar.. vb) ilgili dersin öğretim elemanları kontrolünde öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.

e.Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

  • Çocuk  Gelişimi  Programı  İzmir  Bornova  Ege  Üniversitesi  Kampüsü’nde  Atatürk  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında yer almaktadır.

f.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ