EGE ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri

 

Koordinatör:

Doç. Dr. Hür Hassoy

hur.hassoy@ege.edu.tr

 

Danışman:

Öğr. Gör. Ayşe SÖNMEZ

ayse.sonmez@ege.edu.tr

 

Programa öğrenci alımı 1996 yılında başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, sağlık kuruluşlarında hastalar ile ilgili kayıt, dosyalama ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması, bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların düzenlenmesi ve istatistik sonuçlarının saklanması, raporlama  ve  resmi yazışmaların yürütülmesi için nitelikli  eleman yetiştirmektir.

 

Program Profili: Sağlık Kayıt Sistemleri, Halkla İlişkiler, Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi, Sağlık Yönetimi, Farmakoloji, Bilgisayar Uygulamaları, İstatistik, Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv, Yazışma Teknikleri ve Büro Uygulamaları , Tıp Kütüphaneciliği, Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri gibi branş  dersleri bulunmaktadır.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:

Ege Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi gibi sağlık hizmeti sunan birimlerinde  uygulama  yapma imkanı bulunmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:

Sağlık hizmeti verilen  tüm kurum ve kuruluşlarda öğrencilerimiz klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerin yanında adli rapor birimi ,engelli sağlık kurulu birimi, rapor yazma birimi, hasta kabul birimi, arşiv ve dosyalama birimi gibi idari birimlerde de Tıbbi Sekreter olarak Sağlık Teknikeri unvanı ile çalışabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Yüksek Öğretim Kurulunun  ilgili mevzuatı doğrultusunda İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerine  dikey geçiş yapılabilir.

 

Program Çıktıları:

1. Sağlık kurumlarında tutulması gereken kayıtların neler olduğunu bilmek, bu amaçla kullanılan sistemleri ve formları bilmek ve uygulayabilmek.

2. Sağlık kurumlarında toplanan verileri derleyip bilimsel tekniklerle ve biyoistatistik biliminden yararlanarak analiz etme, birinci basamak ve yataklı   tedavi  hizmeti  veren sağlık kurumlarında kullanılan temel hızları hesaplama ve yorumlama bilgi ve becerisini kazandırmak.

3. Sağlık kurumlarında tutulan kayıtların, doldurulan belge ve formların güncel tekniklerle arşivlenmesini bilmek ve bu bilgilerini uygulayabilmek.

4. Epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları ve bu kavramlara ilişkin uygulamaları bilmek ve mesleğinde uygulayabilmek.

5. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, kamu ve özel hastane   örgütlenmesi, yönetimi ve denetiminde  temel  ilkeleri, sağlık mevzuatının ilgili olanlarını bilir.

6. İletişim tekniklerini, yazışma kurallarını ve biçimlerini bilmek ve güncel teknolojileri kullanarak uygulayabilme.

7. İç hastalıkları, cerrahi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı gibi temel tıp disiplinlerinde hastalıklara ilişkin temel teorik bilgiyi ve terminolojiyi bilir.

8. Hastalıklardan korunmayı ve sağlık kurumlarında en sık karşılaşacağı kronik hastalıkların ülkemizdeki durumunu bilir.

9. Evrensel meslek etiği ve ahlak ilkelerini bilme ve mesleğini bu ilkelere uygun biçimde yürütebilme.

10. Hasta hakları kavramını  bilir ve bunları mesleğini icra ederken uygulayabilir.

11. Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme